Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Landbruksmeldingens feil om ved
Verdien av ved dobbelt så stor som salgsverdien av tømmer.
Men det underslås i landbruksmeldingen.

Landbruksmeldingen er nå til behandling i Stortingets Næringskomitè. På den åpne høringen som komitèen arrangerte fredag 6. januar påpekte fagsjef Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved at meldingen har store fakta feil om ved og vedfyring. Disse fakta feilene bidrar til å sementere gamle og misvisende oppfatninger om at vedproduksjon og vednæring er en liten del av skogbruket.
Verdien av ved dobbelt så stor som salgsverdien av tømmer.
Men det underslås i landbruksmeldingen.

Landbruksmeldingen er nå til behandling i Stortingets Næringskomitè. På den åpne høringen som komitèen arrangerte fredag 6. januar påpekte fagsjef Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved at meldingen har store fakta feil om ved og vedfyring. Disse fakta feilene bidrar til å sementere gamle og misvisende oppfatninger om at vedproduksjon og vednæring er en liten del av skogbruket.
-Vi i Norsk Ved opplever at myndigheter og byråkrati ikke forstår hvor stor og viktig vednæring og vedproduksjon har blitt både for energiproduksjon, sysselsetting, avlastning av strømnettet og beredskap ved strømbrudd, uttalte Øyvind Stranna Larsen på høringen. Det gjentok han også til Nationen som lagde en reportasje om saken 11. januar.
Feil i meldingen
I landbruksmeldingen har man laget et sektordiagram som framstiller verdien av skogprodukter levert 2009. Her er verdien av «tømmer for salg» satt til 51 % og verdien av «ved til salg og eget bruk» satt til kun 8 % av de totale skogproduktenes verdi.
I meldingens tekstdel står det at verdien av «tømmer til salg» i 2009 utgjorde ca 2 milliarder. Meldingen fastslår også i tekstdelen at verdien av veden som går til markedet, altså salgsveden, er anslått til ca 4 milliarder kr. Denne verdien av veden, jfr meldingens egne tall i tekstdelen, er altså dobbelt så stor som verdien av tømmer til salg. Sektordiagrammet framstiller imidlertid verdien av «ved til salg og eget bruk» som 1/6 av tømmerverdien til salg. Dette er jo fullstendig feil.
Feilen er imidlertid ikke bare Landbruksdepartementets.
Tallene i sektordiagrammet er hentet fra Nasjonalregnskapet. Fram til 2009 brukte Statistisk sentralbyrå betegnelsen «Ved til salg og eget bruk» på verdien av det som egentlig er verdien av råvirke til ved. Fra 2010 er denne betegnelsen endret til «Virke til ved» i Nasjonalregnskapet.

Norsk Ved mener landbruksmeldingen må bruke riktige tall for veden når de velger å lage et sektordiagram over verdien av skogprodukter der ved til salg og eget bruk inngår. Riktige tall dokumenterer den store verdiskapingen innen vedproduksjon som skjer desentralisert og i småskala produksjon.
Slik sektordiagrammet i landbruksmeldingen er framstilt, får både politikere og allmennhet et helt feilaktig inntrykk av vedproduksjonens omfang i Norge. Verdien av vedproduksjonen framstilles i meldingens sektordiagram omtrent like stor som verdien av juletrær og pyntegrønt. Men med bruk av riktige tall er faktisk verdien av ved til salg og eget bruk den absolutt største verdien i sektordiagrammet, og minst dobbelt så stor som verdien av tømmer til salg.

Også feil prosentregning i landbruksmeldingen
Landbruksmeldingen beskriver også økningen i energieffektivitet fra gamle til nye ovner.
Gamle ovner utnytter i flg. Sintef ca. 40 % av energien i veden, nye ovner hele 75 %. I Landbruksmeldingen står det at energieffektiviteten øker med ca. 40 % fra gamle til nye ovner. Dette er fullstendig feil prosentregning.
Økning av energieffektiviteten er nemlig på 87,5 prosent, ikke på ca 40 prosent.
Under hardvinteren 2010 forsvant 1,5 TWh vedenergi fra gamle vedovner «rett til kråkene». Energi som ville forblitt i huset med en ny vedovn. Energitapet utgjør over dobbelt så mye som en hel årsproduksjon i Alta kraftverk.
Norsk Ved har i svært mange år argumentert for at staten bør innføre ordninger som stimulerer folk til å skifte ut gamle vedovner. Det er et paradoks at i disse dager er ansatte i Jøtul i 40 % permisjon og 10 % av arbeidsstokken skal sies opp. Samtidig har Norge et enormt behov for utskiftning av alle de gamle, energisløsende ovnene. Trolig har vi mellom
1 millioner-2 millioner gamle ovner her i landet. Men ingen offentlig statistikk finnes over det eksakte tallet. Og, vi har ingen statlige incentiver for å øke utskiftningstakten.


Forslag fra Norsk Ved
På Næringskomiteens høring den 6. januar forslo Norsk Ved følgende:
1.Vednæringen må få et langt større fokus innen LMD sin skogbruks- og energipolitikk
2.Vitale statistikkdata om vedfyring og vednæring mangler. LMD har her et ansvar.
3.LMD bør ta initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe med sikte på tiltak for å øke statistikkgrunnlaget, bedre næringens rammebetingelser og øke vedforbruket
4.LMD og OED bør samarbeide med sikte på statlige tiltak for raskere utfasing av de gamle vedovnene

Norsk Ved er invitert til et møte med Landbruksdepartementet tirsdag 31. januar. Her vil vi ta for oss vednæring og vedproduksjon med sikte på bedre forståelse for næringens store omfang og ikke minst at vednæringen må få en langt bredere plass innen skog- og energipolitikken.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord