Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Interessant bok om ved fra Lars Mytting.

Forfatteren Lars Mytting skaper høge forventninger når han kaller boka si “Hel ved, alt om hogging, stabling, tørking og vedfyringens sjel” Og på omslaget på baksida av boka beskrives den på følgende måte: “En komplett informasjonskilde om ved”. Det er å legge lista høgt, veldig høgt. Her står mye interessant om ved, men det er også noe vi savner. Boka faller nok litt mellom “ to stoler”. Den inneholder for lite informasjon til de profesjonelle vedprodusentene. Men mangler også vesentlige faktaopplysninger beregnet på hobbyhoggerne.

Norge trenger så absolutt flere bøker om ved. Derfor er det svært hyggelig at forfatteren Lars Mytting fra skogbruksfylket Hedmark har gått løs på et slikt bokprosjekt. Han er sjøl ivrig vedhogger og har så absolutt forstått at ved og vedhogst er mer enn å skaffe varme i ovnen. Det klarer han også å formidle på en utmerket måte. Mytting har også besøkt en del eldre hobbyhoggere. Og disse sidene er etter min vurdering noe av det beste i boka. Her formidles deres trivsel og fine opplevelser med bl a å bruke kroppen og kjenne duften av ved som tørker på en utmerket måte. Veldig bra.

Mytting har også hatt som ambisjon å formidle mer enn opplevelser knyttet til vedproduksjon. For her finnes også en rekke faglige informasjoner om vedhogst, ved og vedfyring. Boka er rikt illustrert, men bildene er etter min vurdering blitt alt for mørke. Det skaper en litt dyster stemning, og på noen bilder er også detaljene blitt helt borte.

Redigeringsmessig er det også noen svakheter. Eksempelvis til omtalen av vedovnene er teksten til enkelte ovner og bildene av tilsvarende ovn på forskjellig sider. Det er forvirrende.

Vi tror det først og fremst er hobbyhoggeren som vil finne de faglige kapitlene mest interessante. Mytting omtaler skogen, redskapen for hobbyhoggerne, hoggestabben og ovnene. Men her mangler også vesentlige informasjoner til hobbyhoggerne. Går vi en del år tilbake i tid var det vanlig at hobbyhoggerne fikk slippe til på et hogstområde etter at den ordinære hogsten var avsluttet. Og, da skulle det “ryddes opp”. Alt som stod igjen på flata skulle fjernes, spesielt gamle, tørre trær. I dag har vi kunnskap som forteller oss at dette er stikk i strid både med hensynet til biologisk mangfold og hensynet til å forebygge insektangrep.

De profesjonelle vedprodusentene, altså de som driver med vedsalg, er stort sett godt kjent med miljøkravene i skogbruket. Men alt for mange hobbyhoggere har verken hørt om biologisk mangfold eller betydningen av å ta vare på gamle, tørre trær i skogen. De praktiserer fremdeles den gamle læren om å “rydde alt”. Mytting gjengir faktisk eksempler på vedhogst av gamle, tørre furugadder i gamle dager. Uten at han knytter en eneste kommentar til dette, eller opplyser om at vi i dag har fått ny kunnskap om furugadders og andre tørre trærs store betydning for biologisk mangfold. Vi finner heller ingen ting i boka om andre miljøverdier i skog. Miljøverdier som også hobbyhoggerne faktisk har plikt til å ta hensyn til. Dette er etter min vurdering den største svakheten ved boka. Her har forfatteren nemlig forsømt en svært god anledning til å formidle helt avgjørende miljøkunnskap til de mange som hogger sin egen ved.

Boka har også en omtale av vedens samfunnsmessige betydning som energikilde. Men det presenteres ikke ett eneste tall som dokumenterer hvor mye energi, dvs antall kWh fra ved som tilføres det norske samfunnet hvert år. Disse tallene er stort sett ukjente for folk utenom den profesjonelle vedbransjen. Mytting forholder seg til antall tonn ved, og det forteller for lite. Mange blir derfor svært overrasket når de får høre at den årlige innfyrte energimengden i norske vedovner nå faktisk omfatter elektrisitetsproduksjonen tilsvarende årsproduksjonen i 10-13 Altakraftutbygginger. Det burde være selvsagt at man også tok med slike oversikter. Vi er også skuffet over at vår organisasjon Norsk Ved ikke har fått mer omtale i boka. Vi finner kun en eneste setning om vårt interesseforum i hele boka som er på 156 sider:

Vedprodusenter samler seg i bransjeorganisasjonen Norsk Ved som nå har over 4000 medlemmer . ( Riktig medlemstall nå er ca 4600)

I ei bok som beskriver seg sjøl som “ en komplett informasjonskilde om ved” burde i hvert fall vårt fagtidsskrift Norsk Ved blitt nevnt, Norges eneste fagblad om ved. Dette er et blad som absolutt burde være av interesse også for en del hobbyhoggere. Mytting opplyser at det er 1,2 millioner vedovner i Norge. Men ingen veit hvor mange vedovner vi har i landet. Tallet 1,2 millioner er SSB sitt anslag over antall husholdninger med vedovn. Og, mange husholdninger har mer enn en vedovn. Sjøl har jeg 4. Han nevner heller ikke de nye, moderne vedkjelene tilknyttet sentralfyringsanlegg. Vedkjeler med svært høg utnytting av vedenergien. Heller ikke vedovner med vannmantel for plassering i stue el. Der man både utnytter strålingsvarmen direkte til rommet og varme som går via sentralfyringsanlegg.

Som nevnt er nok boka til Mytting mest interessant for hobbyhoggerne, til tross for at den har noen vesentlige mangler også for denne målgruppen. Men de profesjonelle vedprodusentene vil nok også finne mye artig stoff her. Men da først og fremst av det opplevelsesrike slaget. Ikke minst vil mange vedprodusenter nikke gjenkjennende til beskrivelsen av alle de fine opplevelsene man kan ha som vedprodusent. Uansett om man driver med dette som hobby eller som næring.

Øyvind Stranna Larsen

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord