Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Ny vedhåndbok for den profesjonelle vedprodusent
Norsk Ved har nylig gjort ferdig en ny vedhåndbok. Boka er beregnet på vedprodusenter som selger ved, men andre vil også finne mye interessant stoff i boka.

Den nye vedhåndboka hadde ikke blitt til uten støtte fra Skogtiltaksfondet. Håndboka tar for seg de mest sentrale delene av vedproduksjonen, fra hogst av råvirke til markedsføring og levering av ferdig ved.
Det legges vekt på at vedproduksjonen skal foregå innenfor mest mulig sikre HMS rammer og med hensyntagen til ytre miljøforhold.
Bl. a framheves betydningen av at vedprodusenter som henter råvirke fra egen skog er nøye med å drive skogen etter miljøvennlige prinsipper. Fra gammelt av var det nemlig slik at alt trevirke som ikke kunne selges til industrien kunne hogges ned til ved. Dette medførte at gamle, tørre furugadder, høgstubber mfl ble tatt ut til ved. I dag har moderne miljøforskning lært oss at slikt virke ikke skal taes ut av skogen.
Boka har også en grundig gjennomgang av klimaproblemene og ved som klimanøytral brensel. Men hoveddelen av boka er fokusert på hvordan vedprodusentene på en mest mulig effektiv og rasjonell måte kan produsere og selge ved.
 
Medlemmer kan kjøpe vedhåndboka på medlemssidene til kr 279,-
Andre kan bestille boka her .
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord