Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Skattefradrag også for EØS-borgere eller direkte statlige tilskudd for kjøp av vedovner?
Statsbudsjettet er nylig lagt fram. Enova har fått 250 millioner kroner  til enøk tiltak i boliger. Fram til årsskiftet skal Enova vurdere eventuelle utvidelser av dagens tilskuddsordninger. Per dags dato er det ingen statlige støtteordninger til utskiftning av de gamle vedovnene. Samtidig varsler regjeringen i statsbudsjettet at de vil vurdere en ordning med skattefradrag for enøk-investeringer.
Pga. EØS-avtalen må en slik fradragsordning omfatte alle EØS borgere som betaler skatt i Norge. 
I samsvar med regjeringens samarbeidserklæring og Sundvolden-erklæringen vil regjeringen vurdere et skattefradrag for enøk-investeringer i hjemmet.  Regjeringen foreslår at en i første omgang utvider og endrer Enovas eksisterende ordning for støtte til husholdninger til en rettighetsbasert støtteordning. Det legges dermed opp til at den utvidete rettighetsbaserte støtteordningen til enøk-tiltak i private husholdninger i regi av Enova innføres fra 1. januar 2015. Enova vurderer utforming og utvikling av ordningen fram mot 1. januar.Ordningen finansieres innenfor rammen av Energifondets midler, og det forventes at ordningen vil innebære støtte til enøk-tiltak i husholdningene tilsvarende 250 mill. kroner i 2015. Så er da det store spørsmålet om Enova nå vil inkludere  statlig støtte til kjøp av nye, reintbrennende vedovner?

Som varslet i fjorårets budsjettproposisjon, tar Regjeringen sikte på at ordningen senere skal kunne omdannes til en fradragsordning i skattesystemet med Enova som godkjennende myndighet. I fjorårets budsjettproposisjon skreiv Finansdepartementet følgende om konsekvensen av en slik fradragsordning: " For de fleste husholdningene vil imidlertid en direkte støtteordning og en skattefradragsordning virke noenlunde likt. Forskjellene ligger i at en tilskuddsordning også kommer husholdninger med for lav skattepliktig inntekt til å dra nytte av et fradrag til gode, og at husholdningene ikke vil behøve å vente til skatteoppgjøret med å få støtten. En tilskuddsordning vil dessuten kunne avgrenses til enøk-tiltak på boliger i Norge, slik tilfellet er for gjeldende Enova-ordninger. Et skattefradrag må derimot også omfatte støtte til enøk-tiltak for skattytere med arbeid i Norge og bolig i for eksempel Polen eller andre EØS-land. Det er naturlig at den utvidete støtteordningen evalueres før en eventuelt innfører en skattefradragsordning".

 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord