Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
ENDELIG UTREDER NVE NYE EFFEKTTARIFFER

Til NVE                                                                             Deres  ref. 

 

 

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet. Uttalelse fra interesseforumet Norsk Ved.

Norsk Ved er et interesseforum for næringsdrivende vedprodusenter med ca. 4000 medlemmer over hele landet. Vi utgir Norges eneste fagblad om ved, Norsk Ved, er medlem av Skogbrukets HMS-utvalg og medlem av Standard Norge sin rådgivende komite for bioenergi. Norsk Ved arbeider bl.a. for å bedre rammebetingelsene for vednæringen. I denne forbindelse er konkurranseflatene mot andre energibærere, bl.a. elektrisitet, svært viktig.

Norsk Ved ser svært positivt på at NVE nå arbeider med alternative modeller for dagens nett tariffer. Det er viktig at disse tariffene utformes slik at de i størst mulig grad informerer kundene om de reelle kostnadene ved bruk av en ekstra kWh, med så kort tidsintervall som mulig.

Norsk Ved har i svært mange år lagt vekt på vedfyringens store betydning for avlastning både av energiproduksjon og linjenett, spesielt når energiforbruket er stort.

Etter den harde vinteren i 2010 fikk vi en klar uttalelse fra NVE om at uten vedfyringen vil energisystemet i Norge brutt sammen i harde vintre.

De siste årene har vi fått økt fokus på utbygging av linjenettet vårt. Men dette er svært kostbart og medfører store naturinngrep. Linjenettet bygges nå ut for å tåle forbrukstopper. Hvis disse toppene reduseres, da reduseres også belastningen på eksisterende linjer og behovet for å bygge ut nye.

I 2019 skal alle landets husholdninger ha installert nye, såkalte AMS-målere til erstatning for gamle analoge strømmålerne. Med de nye målerne kan man bl.a. avregne strømforbruk og effektuttak helt ned på en times avregning. Dette gir også muligheter for nye effekt-tariffer. Det er viktig at disse tariffene utformes slik at strømforbruket til oppvarming kan reduseres under forbrukstopper. Vedfyring gir akkurat denne effekten. Dersom man har tariffer der prisen øker med uttak av effekt, vil dette stimulere folk til å fyre opp i ovnene i stedet for å øke effekten på panelovnene. Spesielt om morgenen er dette viktig da maskinene i industrien starter opp, og de som ikke har mulighet for fyring øker temperaturen på panelovnene. Forbrukere som benytter vedovnen får utviklet meget stor effekt fra ovnen og belaster ikke nettet ekstra.

 

Fastleddet i nettleien.

 

Vi registrerer at man i høringen ikke går inn på en bred drøfting av muligheten for å sløyfe fastleddet i nettleien. Dette er svært beklagelig. Fastleddet bidrar til feilallokering av bruk av energikilder. Politikerne har i mange år nå argumentert for økt bruk av bioenergi på bekostning av elektrisitet til oppvarming. Samtidig opprettholdes fastleddet i stedet for å integrere dette i kundenes variable kostnader for nettleie.

 

Følgende tabell viser nettleiekostnader per juli 2015 inklusiv mva. og forbruksavgift.

Informasjonene er hentet fra NVE sine nettsider.

 

http://xnettleierapporter.nve.no/DXR.axd?r=1_12-kmxda

Fylke

 

Fastledd kr/kunde

 

Energiledd øre/kWh

 

Omregnet m/20000 kWh øre/kWh

 

[Expand]

Østfold

1801

39,4

48,4

[Expand]

Akershus

898

40,2

44,7

[Expand]

Oslo

750

40,7

44,5

[Expand]

Hedmark

3682

37,0

55,4

[Expand]

Oppland

3868

34,7

54,1

[Expand]

Buskerud

1801

42,4

51,4

[Expand]

Vestfold

2500

29,0

41,5

[Expand]

Telemark

2770

39,4

53,2

[Expand]

Aust-Agder

1438

43,3

50,5

[Expand]

Vest-Agder

1438

43,3

50,5

[Expand]

Rogaland

1935

36,1

45,8

[Expand]

Hordaland

1882

38,4

47,8

[Expand]

Sogn og Fjordane

2665

54,3

67,6

[Expand]

Møre og Romsdal

2474

40,7

53,1

[Expand]

Sør-Trøndelag

1908

44,4

53,9

[Expand]

Nord-Trøndelag

2500

43,4

55,9

[Expand]

Nordland

2816

33,6

47,6

[Expand]

Troms

1380

31,2

38,1

[Expand]

Finnmark

2891

21,4

35,9

[Expand]

Landsgjennomsnitt

1965

38,6

48,4

| | Hide

 Tabellen dokumenterer med all tydelighet behovet for integrering av fastleddet i de variable nettkostnadene. Med en slik integrering vil kundene kunne få korrekt og løpende informasjon via AMS om den aktuelle prisen på nettleie. Dette vil også i langt større grad stimulere til å velge alternative oppvarmingsløsninger. I Oppland må altså en strømkunde betale kr 3868 i fastledd før kunden har brukt en eneste kWh. Den variable strømprisen er 34,7 øre. Dersom fastleddet hadde vært integrert i den variable prisen med et forbruk på 20 000 kWh, ville den variable nettleien økt med 19,4 øre til 54.1 øre per kWh. For en kunde i Oppland som benytter mye ved og 10 000 kWh vil fastleddet utgjøre hele 38,8 øre per kWh. Med en fastleddpris på kr 3868 kunne kunden i stedet kjøpt ca. 4,4 stk. ett tusen liters sekker med bjørkeved. Benyttet i en reintbrennende ovn med 75 % utnytting av energien ville disse sekkene utviklet ca. 4300 kWh. Denne energimengden kan direkte sammenlignes med alternativt strømforbruk.

Ved opprettholdelse av fastleddet i nettleien reduseres kundenes motivasjon og mulighet for å velge alternativer til elektrisitet, som eksempelvis ved. Dette fordi fastleddet ikke er integrert i de variable kostnadene.

 

De foreslåtte modellene.

I tillegg til de momentene som her er presentert, er det viktig at nye effekttariffer er mest mulig kundevennlige. Kunden bør også ha en viss valgfrihet mht. tariffvalg.

Norsk Ved fraråder bruk av effektledd basert på sikringsstørrelse. Dette fordi modellen ikke i stor nok grad vil motivere til alternativ energibruk.

 

Norsk Ved anbefaler at kundene får to tariffer å velge mellom:

 

Abonnert effekt.

Effektledd basert på målt effektuttak.

 

Disse to tariffene bør også kunne kombineres slik at uansett hvilken tariff man velger, så øker prisen med effektuttaket. De som velger en låg abonnert effekt må spesielt premieres økonomisk for dette når man holder seg under den abonnerte effektgrensen.

 

 

 

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord