Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Riktige tall for svevestøv fra vedfyring?
Det er ingen tvil om at det slippes ut en del svevstøv fra vedfyringen. Men problemene er knyttet til gamle, ikke-reintbrennende ovner som benyttes i byer og tettsteder. Dessuten, det er ikke sikkert de norske utslippstallene fra vedfyring er riktige.


Norsk Ved har lenge vært opptatt av denne problemstillingen. Vi har i utallige møter med statlige myndigheter argumentert for en statlig støtteordning eller en panteordning for utskiftning av gamle ovner. Ovner solgt før 1998 slipper ut ca. 40 g svevestøv per kg ved. Nye, reintbrennede ovner må ikke overskride 10 gram. Noen ovner ligger helt nede på 1,5 gram. Et vesentlig taktskifte i utskiftning av de gamle ovnene vil  redusere svevestøvutslippene mye. Men, det er også viktig å være klar over at svevestøvproblematikken først og fremst er et by- og tettstedsproblem. I hytteområder og spredtbygde strøk er ikke svevestøv fra vedovner noe problem. Samtidig er vi ikke helt sikre på om dagens svevestøvberegninger er riktige. Det er Sintef sitt branntekniske laboratorium som gjør målinger for å kunne godkjenne vedovner. Metodene som er utviklet her for slik godkjenning ble opprinnelig ikke utviklet for at tallene herfra uten videre kunne akkumuleres til landsdekkende utslippstall.  

 I godkjenningstestene for nye ovner benyttes gran som utgjør ca. 7 % av vedforbruket. Bjørk er jo hovedtreslaget for oppvarming i Norge og utgjør ca. 70 % av vedforbruket. Det er ikke gjort grundige analyser over om det er forskjell i utslipp mellom bjørk og gran.

 For en del år tilbake var Norsk Ved i et møte med Miljødirektoratet. Miljødirektoratet var da i gang med å lage en handlingsplan for å redusere svevestøvutslipp. Vi anmodet direktoratet om å sette i gang undersøkelser for å avklare om det er forskjell i utslippene fra gran og bjørk. Slik at man kunne være helt sikker på å ha  riktige tall for utslipp av svevestøv fra vedfyring. Dette ble avvist av direktoratet, men Norsk Ved ble oppfordret til å komme med søknad om et prosjekt. Norsk Ved samarbeidet derfor med Asbjørn Østnor i «Brannlaboratoriet» på Sintef om en søknad. I samarbeid med Norsk Ved sendte Østnor høsten 2014 inn en søknad til Miljødirektoratet om bl.a. testing av eventuelle utslippsforskjeller mellom gran og bjørk. Søknaden ble avslått.

 I 2015 fikk Østnor midler til et svært lite prosjekt fra Miljødirektoratet, men prosjektet var så lite at det ikke kunne gi svar på om det er  noen utslippsforskjeller mellom gran og bjørk. Det er nylig rettet en forspørsel til SSB om hvordan de akkumulerer utslippstallene fra testing av enkeltovner til nasjonale tall. Denne forespørselen er foreløpig ikke besvart.  

Norge har internasjonalt kommet i fokus pga. store utslippstall fra vedfyring. Sammenlignet med mange andre land har vi svært høge utslippstall. Dette har sin klare årsak: Norske tester av nye ovner er basert på realistiske forhold der man tester utslippene både under opptenning og under fyring ved høge, optimale temperaturer, såkalt nominell forbrenning. Under opptenningsfasen er utslippene mye høgere enn under nominell forbrenning med høg temperatur. I utlandet testes ovnene kun på nominell forbrenning, altså når utslippene er på det lågeste. Når norske utslippstall akkumuleres til landsdekkene tall, blir de derfor mye høgere enn de internasjonale. Østnor anslår 3 ganger høgere beregnede norske utslipp i forhold til de internasjonale, kun pga. forskjellige målemetoder. 

Uansett målemetoder vil det viktigste tiltaket for å redusere svevestøvproblemer fra vedfyring i byer og tettsteder være mye raskere utfasing av de gamle vedovnene. I Norge har vi fremdeles ca 1 million gamle vedovner i boligene. 
 
 


 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord