Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Nei til oljefyring i fritidsboliger, også etter 2020.
Klima- og miljøverndepartementet har nå på høring forslag til en ny forskrift som forbyr oljefyring til oppvarming etter 2020.
 
Men, i unntakene fra de foreslåtte bestemmelsene står det følgende: 

«Unntatt fra bestemmelsene i denne forskriften er bruk av mineralolje til oppvarming av fritidsboliger med bruksareal til og med 70 kvadratmeter.»

 
Norsk Ved mener alle fritidsboliger må omfattes av forbudet, det har vi også skrevet i vår høringsuttalelse til departementet. Her finner du vår uttalelse.
HØRINGSINNSPILL TIL DEPARTEMENTETS FORSLAG OM FORBUD MOT BRUK AV MINERALOLJE TIL OPPVARMING AV BYGNINGER FRA 2020.

Norsk Ved fraråder at fritidsboliger under 70 kvadratmeter skal få unntak fra forbudet mot oljefyring fra 2020.

                                                                          

 

Norsk Ved er et interesseforum, primært for næringsdrivende vedprodusenter, med ca. 3500 medlemmer. Vi utgir Norges eneste fagblad for vednæringen. Norsk Ved er medlem av Skogbrukets HMS utvalg og Standard Norge sin rådgivende komite for bioenergi. Vi arrangerer regionale fagdager for vedprodusenter og bidrar for øvrig med faglig veiledning til våre medlemmer.

Det er svært positivt at regjeringen nå legger fram forslag om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Men i § 2 i forslaget til forskrift finner vi følgende:

«Unntatt fra bestemmelsene i denne forskriften er bruk av mineralolje til oppvarming av fritidsboliger med bruksareal til og med 70 kvadratmeter.»

Statistisk Sentralbyrå publiserte sin siste statistikk over antall fritidsboliger 1.1-2016. Den viste at vi da hadde 423 041 hytter og sommerhus, samt 32 436 000 helårsboliger og våningshus som benyttes til fritidsbolig. Til sammen blir dette 455 477 fritidsboliger. Ca. 127 000 av disse er uten innlagt strøm.

I departementets merknader til forslaget finner vi følgende:

«I fritidsboliger som ikke er knyttet til kraftnettet kan det være få alternativ til olje/parafinfyring. Et mulig alternativ til et unntak basert på bruksareal er unntak for fritidsboliger som ikke har tilknytning til strømnettet.»

Norsk Ved vil understreke at av de 127 000 fritidsboligene som ikke har strømtilknytning, varmes nok de fleste opp med lokalprodusert og derved kortreist bioenergi, nemlig ved. Men en del fritidsboliger varmes også opp med mineralolje. I følge informasjon fra SSB til Norsk Ved opplyser byrået at de ikke har statistikk over hvor mange hytter som varmes opp med mineralolje. Vi må anta at antallet vil øke i årene framover dersom man gir en særskilt dispensasjon fra forbudet. Byrået har heller ikke statistikk over hvor mange fritidsboliger som er under 70 kvadratmeter.

Det eneste presenterte argumentet i høringsnotatet for å unnta fritidsboliger tom. 70 kvm. er altså at det «kan være få alternativ til olje/parafinfyring.» Men Norges største bioenergikilde for oppvarming av norske helårsboliger og fritidsboliger er også svært aktuelt for fritidsboliger som i dag benytter mineralolje. Norsk Ved vil derfor understreke at vedfyring meget enkelt kan erstatte oljefyring, også i fritidsboliger uten strømtilknytning.

Vi vil også påpeke noen forhold som ikke er omtalt i høringen. Fyring med mineralolje medfører i tillegg til utslipp av CO2 også utslipp av svovelforbindelser, noe som også bør unngås. Ikke minst i utmarksområder med bergarter og jordsmonn som har svært liten, eller ingen nøytraliserende effekt på sure svovelforbindelser. Det er i slike områder vi finner de fleste av fritidsboligene våre.

Bruk av mineralolje i fritidsboliger skjer ved tapping fra store fat lagret utendørs. Forurensing av overflatevann og grunnvann der fritidsboligene henter sitt drikkevann kan lett oppstå. Både i forbindelse med påfylling og tapping, og i forbindelse med transport av mineralolje til og fra fritidsboligen. Transporten skjer på smale og dårlige veger med risiko for ulykker. En utforkjøring med en parafintransport på en hytteveg kan medføre omfattende forurensing, også av drikkevannet til nedenforliggende boliger. Et forbud som fjerner mineraloljen fra hytteområdene er derfor et viktig miljøtiltak, også for å eliminere risikoen for forurensing av jord og vann i slike områder.

De siste årene har regjeringene hatt som mål å øke bioenergibruken i Norge. Økt bruk av ved til oppvarming er i denne sammenheng et viktig tiltak, fordi ved allerede er en så stor bioenergikilde. I alle landets hytteområder har hytteeiere god tilgang på lokalprodusert ved. Salg av ved bidrar også til styrking av næringsgrunnlaget i utkantområder med begrensede muligheter for annen sysselsetting. For noen bønder kan salg av ved være den ekstra inntekten som bidrar til at man har en akseptabel inntekt og derved kan opprettholde gårdsdriften.

Norsk Ved mener det er svært mange viktige argumenter som tilsier at den nye forskriften ikke bør unnta fritidsboliger under 70 kvadratmeter fra forbudet mot oppvarming med mineralolje. Vi fraråder derfor at dette unntaket taes inn i forskriften.

 

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord