Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40

Veden berget Norge igjen

8,33 millarder kWh. Det var vedforbruket i hytter og boliger 2010. En økning på 15 % for boliger og 23 % for hytter. I gjen sørget norske vedprodusenter for å berge forbrukerne gjennom hardkulda. Uten det store energibidraget fra vedfyringen ville kraftforsyningen fått enorme problemer. Elektrisitetsnettet vårt ville rett og slett ikke klart å levere så mye energi til oppvarming som vedfyringen bidrar med.

8,33 millarder kWh. Det var vedforbruket i hytter og boliger 2010. En økning på 15 % for boliger og 23 % for hytter. I
gjen sørget norske vedprodusenter for å berge forbrukerne gjennom hardkulda. Uten det store energibidraget fra vedfyringen ville kraftforsyningen fått enorme problemer. Elektrisitetsnettet vårt ville rett og slett ikke klart å levere så mye energi til oppvarming som vedfyringen bidrar med.
1 milliard kWh mer vedenergi til forbrukerne i 2010
Statistisk sentralbyrå har nylig lagt fram tallene over vedforbruket i 2010. Og resultatene viser en meget stor økning i vedforbruket. I 2009 var vedforbruket i boliger og fritidshus 7,33 milliarder kWh eller TWh. I 2010 økte dette med 1 TWh til 8,33 TWh. Når vintrene blir kalde, er det vedprodusentene og vedovnene som berger forbrukerne. SSB har gjort følgende beregninger over vedforbruket i boliger basert på forbrukerundersøkelser:

Vedforbruk i boliger, energiinnhold og svevestøvutslipp1 (PM10) fra vedfyring fordelt på ildstedstype. 2010. Tonn og TWhEnhet

I alt

Peis

Lukket ovn,
gammel teknologi

Lukket ovn,
ny teknologi


Vedforbruk i boliger

Tonn

1 530 843

56 753

737 820

736 271

Teoretisk energiinnhold

TWh

7,15

0,27

3,45

3,44

Nyttiggjort energi

TWh

4,00

0,04

1,38

2,58

Svevestøvutslipp (PM10)

Tonn

28 457

805

23 908

3 743


1

Sintef har anbefalt faktoren 40 g/kg brukt for gamle lukkede ovner, med unntak av fyring
i Oslo der de anbefaler 33 g/kg som følge av mindre nattefyring. Denne faktoren er også
benyttet for Bergen, Trondheim og Drammen.

Vi ser altså at innfyrt energimengde i boligovnene var 7, 15 milliarder kWh eller 7,15 TWh

Tallene for fritidsboligene er:

Vedforbruk i fritidsboliger, energiinnhold og svevestøvutslipp (PM10) fra vedfyring fordelt på ildstedstype. 2010. 1 000 tonn og TWhEnhet

I alt

Peis

Lukket ovn, gammel teknologi

Lukket ovn, rentbrennende


Vedforbruk i fritidsboliger

Tonn

253 073

31 022

151 326

70 725

Teoretisk energiinnhold

TWh

1,18

0,14

0,71

0,33

Nyttiggjort energi

TWh

0,55

0,02

0,28

0,25

Svevestøvutslipp (PM10)

Tonn

5 763

440

4 964

360


Total mengde innfyrt vedenergi i boliger og fritidshus blir da 7,15 TWh + 1,18 TWh = 8,33 TWh.

SSB har også lagt fram en oversikt over bruken av andre energibærere:

Energiforbruk i husholdninger, 2005-2009*. GWh- millioner kWh.2005

2006

2007

2008

2009*


I alt, tilført energi

44 874

44 176

44 464

44 440

46 248

I alt, nyttiggjort energi

40 061

39 925

40 769

40 625

42 343Elektrisitet

34 006

33 646

34 948

34 889

36 358

Tilført energi fra ved (bolig og fritidsbolig)1

7 874

7 376

6 763

7 040

7 337

Tilført energi fra andre energivarer2

2 994

3 154

2 753

2 511

2 553Elektrisitet

34 006

33 646

34 948

34 889

36 358

Nyttiggjort energi fra ved (bolig og fritidsbolig)

3 714

3 809

3 629

3 679

3 894

Nyttiggjort energi fra andre energivarer1

2 341

2 470

2 191

2 057

2 091


1

Inkluderer pellets.

2

Andre energivarer er fyringsolje, fyringsparafin, koks, kull, naturgass osv.

Kilde: SSB energibalanse og energiregnskap, samt vedfyringsundersøkelsen.

Vedr tallene for tilført energi fra ved inkluderer dette også pellets. Men pelletsforbruket til boliger og fritidsboliger er svært begrenset. Som vist tidligere var vedforbruket i 2009 7,33 TWh eller 7 330 GWh.

Du kan lese mer om vedforbruket på SSB sine hjemmesider:


http://www.ssb.no/magasinet/miljo/art-2011-06-17-01.html

 

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord